FANDOM


世界不滅》是缅甸联邦国歌

缅甸语 编辑

400px

中文翻译 编辑

直到这个世界毁灭,缅甸依然存活!
我们热爱我们的土地,因为这是我们真正的遗产。
我们决意牺牲我们的生命保护我们的国家。
这是我们的国家,这是我们的土地,我们拥有她。
是我們的國家和我們的土地,我們將在團結中做好對我們的國家事业!
並且,這是我們對我們無價土地的義務。

读音法(壹)编辑

gəbà mətʃè mjəmà pjè

do̰ bó bwá ʔəmwè siʔ mo̰ tʃʰiʔ mjaʔ nó bè pjì dã̀ũ zṵ gò ʔəθeʔ pé lo̰ do̰ kà gwɛ̀ məlè dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pã̀ĩ neʔ mjè do̰ pjè do̰ mjè ʔətʃó gò ɲì ɲà zwà do̰ dədwè tʰã́ sʰã̀ũ bà so̰ lè do̰ ta wã pe ʔəpʰó dã̀ mjè

读音法(贰)编辑

kam.bha ma.kye / mran.ma prany /
tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe //
prany htaung su. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
da tui. prany da tui. mre to. puing nak mre //
tui. prany tui. mre a.kyui: kui
nyi nya cwa tui. ta.twe htam: hsaung pa sui. le
to. ta wan pe a. hpui: tan mre //

外部链接 编辑

  • 音乐(来自缅甸驻华盛顿大使馆)

Template:亚洲题目

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。